Vq1bCsVsmV

Asbestattest (bij verkoop)

Het asbestattest

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Daarom wordt eind 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

De opmaak van een asbestinventaris in het kader van een asbestattest kan vanaf 1 juli 2022. De eerste attesten kunnen pas vanaf 15 september worden afgeleverd.

Meer info op https://ovam.vlaanderen.be/heb-ik-een-asbestattest-nodig

Verplicht bij verkoop gebouw in Vlaanderen

Vanaf 23 november 2022 dient een asbestattest aanwezig te zijn op het moment van de compromis voor elk gebouw of constructie met bouwjaar vóór 2001 (ook bij totaalrenovatie na 2000).

In het kader van 'normaal gebruik'

De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

Geldigheidstermijn

Een asbestattest is 10 jaar geldig. In sommige gevallen, waarbij er materialen met een hoog risico aanwezig zijn, zal de geldigheidsduur verkort worden naar 5 jaar.

Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Bij de verkoop van een gebouw of constructie moet u beschikken over een asbestattest op het moment van tekenen van de compromis, indien na 23 november 2022. Alles wat aanwezig is op het perceel wordt opgenomen in het asbestattest, maar u bent enkel verplicht een asbestattest op te laten maken indien er op het perceel minstens een toegankelijke constructie (dak hoger dan 1m75) aanwezig is en de som van de grondoppervlaktes van alle constructies op het perceel 20m² of meer is.

Voorbeelden van situaties waarbij u een asbestattest nodig heeft zijn:

  • Een woning / kantoor / winkel / bedrijf / ... (groter dan 20m²)
  • Een woning met losse garage op hetzelfde of naastliggende perceel (samen groter dan 20m²)
  • Een appartement / studio / home / ...
  • Luifels of stallen (meer dan 20m² aanwezig)
  • Alleenstaande garages / kiosken / bergruimtes / ... (indien groter dan 20m²)
  • Gemeenschappelijke delen appartementsgebouw -> pas verplicht vanaf 1 mei 2025
Wanneer heb ik geen asbestattest nodig?

Voor sommige gebouwen en constructies is een asbestattest niet verplicht. Het gaat dan om de volgende situaties:

  • Grondoppervlakte van alle aanwezige toegankelijke constructies (dak hoger dan 1m75) < 20m².
  • Een onbebouwd perceel of geen enkele constructie met een dak aanwezig.
  • Constructies van openbaar nut met hoofdzakelijk technische functie vervat onder ‘kunstwerken’ en ‘lijninfrastructuur en hun aanhorigheden’.
  • Gebouwen met bouwjaar na 2000. (oorspronkelijk bouwjaar, er wordt geen rekening gehouden met renovaties)
Kan alles op één asbestattest of heb ik er verschillende nodig?

Alles op hetzelfde perceel of op een aangrenzend perceel kan samen worden genomen in één asbestattest op voorwaarde dat alle constructies van dezelfde eigenaar zijn (enige uitzondering: de gemeenschappelijke delen van een mede-eigendom) en dat er maar één wooneenheid aanwezig is. Een wooneenheid is een gebouw of deel van een gebouw waar een gezin zelfstandig kan wonen (woonkamer, keuken, badkamer, wc). Indien 2 gezinnen in eenzelfde woning wonen en bv. de keuken is gemeenschappelijk dan wordt dit als één wooneenheid beschouwd. Elke extra wooneenheid op het perceel is steeds een afzonderlijk asbestattest. Gebouwen van verschillende eigenaars op hetzelfde perceel kunnen nooit samen worden genomen op hetzelfde attest.

Belangrijke info voor de eigenaar / opdrachtgever

Toegankelijkheid

Om een asbestattest te kunnen finaliseren (en dus te kunnen gebruiken bij een verkoop) moeten alle ruimtes in het gebouw en de bijhorende constructies onderzocht kunnen worden.

Soms kan er een gegronde reden zijn waardoor een deel van een constructies niet voldoende onderzocht kan worden. Het attest kan in dat geval wél worden afgewerkt. Een deur of poort waar toevallig de sleutel van ontbreekt op het moment van opmaak van de inventaris zal echter altijd als gevolg hebben dat een nieuw plaatsbezoek zal moeten plaatsvinden! Zorg dus op voorhand dat de toegang tot alle ruimtes gegarandeerd zal zijn, dit spaart onnodige kosten uit.

Foto's

Tijdens de opmaak van een asbestinventaris is het nodig om foto's te nemen van verdachte materialen en van de bredere context waarin deze materialen zich bevinden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw privacy. Volgende zaken proberen we ten allen tijde te vermijden op deze foto's:

- (Afbeeldingen van) personen;

- (Huis)dieren;

- Verwijzingen naar private of publieke bedrijven en organisaties;

- Persoonlijke materialen.

De genomen foto's worden enkel gebruikt in het kader van de opmaak van het asbestattest en zullen nooit voor andere doeleinden worden bewaard.

Staalname

Een inventaris met asbestattest is standaard een niet-destructieve inventaris. Dit wil zeggen dat enkel materialen die waarneembaar zijn onderzocht worden, niet de materialen die nog verborgen achter andere materialen aanwezig zouden kunnen zijn.

Ook bij een niet-destructieve asbestinventaris zal soms een staalname van asbestverdacht materiaal nodig zijn om uitsluitsel te kunnen geven. Voor enkele materialen is dit zelfs verplicht! Zo kan bv. pleisterwerk aan muren en plafonds aangebracht vóór 2001 enkel als niet-asbestverdacht beschouwd worden indien er een staalname uitgevoerd wordt. Indien in zo'n geval geen staalname wordt uitgevoerd dan zal het asbestattest deze materialen als asbesthoudend beschouwen.

Afvalmateriaal

Afvalmateriaal mag in principe al niet meer aanwezig zijn. Indien er asbestafval op het te inspecteren perceel aanwezig is dan moeten wij dit rapporteren in de inventaris. Afvalmaterialen worden altijd beschouwd als niet-asbestveilig en hebben daardoor meteen een grote impact op het resultaat van het asbestattest. Zorg er dus voor dat asbesthoudende afvalmaterialen afgevoerd worden vooraleer wij ter plaatse komen.

Enkele voorbeelden van afvalmaterialen zijn: golfplaten, vensterbanken, schouwen, ... die al gedemonteerd werden en geen functie meer hebben; niet meer in gebruik zijnde bloembakken; puin met resten van asbesthoudend materiaal.

Scroll to Top