Algemene voorwaarden

De onderzoeken of controles worden door een afgevaardigde of keurder van de verkoper/dienstverlener uitgevoerd op basis van de ter zake geldende wets- en reglementaire bepalingen en technische voorschriften. Indien reglementair voorgeschreven of bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zal het onderzoek uitgevoerd worden onder accreditatie volgens ISO 17020. De hiernavolgende algemene voorwaarden gelden:


1. Door zijn opdracht wordt de opdrachtgever of klant geacht de onderhavige algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden ook op elk ander met de opdrachtgever gesloten contract toepasselijk, en acht de verkoper/dienstverlener zich onder geen enkele voorwaarde verbonden door de op de facturen of documenten van haar opdrachtgever gedrukte algemene voorwaarden. Specifieke voorwaarden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zijn geldig, tenzij anders vermeld, of voor zover zij niet in tegenspraak zijn met onderhavige algemene voorwaarden. De ongeldigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door een bepaling met gelijkaardige strekking die gelet op de bedoeling van partijen en de economie van de overeenkomst, de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.


2. De opdrachtgever verbindt zich aan de keurder van de verkoper/dienstverlener na zijn aanmelding toegang te verschaffen tot de te onderzoeken installaties en ruimten waarin deze installaties zich bevinden, en de te onderzoeken installaties, werktuigen, toestellen en voorwerpen ter beschikking te stellen. De opdrachtgever stelt alle nodige middelen, documenten, informatie en eventueel bijzonderheden met betrekking tot de te onderzoeken installatie, ter beschikking van de keurder, zodat deze, met zijn materieel, zijn onderzoek in de beste werkomstandigheden en veilig kan verrichten. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst mag de keurder zich toegang verschaffen tot de te onderzoeken installatie en het onderzoek verrichten zonder de aanwezigheid van de opdrachtgever, diens aangestelde of bevoegd geacht persoon. In de gevallen waarin de keurder niet in de mogelijkheid zou worden gesteld het onderzoek uit te voeren, zullen de eraan verbonden kosten door de verkoper/dienstverlener in rekening worden gebracht.


3. De verbintenissen van de verkoper/dienstverlener zijn inspanningsverbintenissen; de verkoper/dienstverlener verbindt zich de opgedragen onderzoeken uit te voeren overeenkomstig de terzake geldende wets- en reglementaire bepalingen en technische voorschriften. de verkoper/dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in het concept van de te onderzoeken installaties, werktuigen, toestellen of voorwerpen, noch voor de onzichtbare of verborgen gebreken ervan. de verkoper/dienstverlener is niet aansprakelijk voor de eventuele hinder en de eventuele buitengebruikstelling van de installatie die zich tijdens het onderzoek en door het onderzoek zelf, kunnen voordoen, noch voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade, behoudens ingeval van bewezen klaarblijkelijke zware fout of opzet van de keurder. De opdrachtgever mag in geen geval een verlies of beschadiging inroepen om de betaling, als was het maar gedeeltelijk, aan de verkoper/dienstverlener te staken. Iedere klacht en/of mededeling in verband met of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst dient binnen de 8 dagen per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de verkoper/dienstverlener met precieze opgave van de schade en/of tekortkomingen, en dit op straf van verval van alle rechten. In het geval de verkoper/dienstverlener overeenkomstig artikel 3§3 aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid alleen gelden voor gebeurtenissen die krachtens de verzekeringspolis van de verkoper/dienstverlener gedekt zijn. De aansprakelijkheid van de verkoper/dienstverlener gaat daarbij nimmer de verzekerde bedragen te boven en is nader beperkt tot de door de verzekeraar gedane uitkering ter zake de door de opdrachtgever geleden schade. De verkoper/dienstverlener is nimmer aansprakelijk en tot geen enkele schadevergoeding gehouden voor andere dan de in dit artikel bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, waaronder o.m. begrepen :


  • - directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever;
  • - schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt;
  • - schade indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door de verkoper/dienstverlener te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.


De opdrachtgever vrijwaart de verkoper/dienstverlener en de door de verkoper/dienstverlener ingezette medewerkers, agenten en/of onderaannemers voor aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan tijdens de uitoefening van de overeengekomen diensten.


4. Indien zich tijdens het onderzoek gebreken mochten openbaren of een sterk vermoeden zou bestaan van enig mankement, dat gevaren of risico's kan inhouden, zal, tenzij de klant zulks niet wenst, het onderzoek worden opgeschort en zal de opdrachtgever zich tot zijn installateur of een vakman moeten wenden om het nodige nazicht en de eventuele herstelling te laten verrichten. Daarna zal de keurder, op een opnieuw afgesproken tijdstip, zijn onderzoek verder uitvoeren. De kosten van het onderbroken onderzoek zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die aan de verkoper/dienstverlener of aan de door de verkoper/dienstverlener ingezette medewerkers, agenten en/of onderaannemers ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij de verkoper/dienstverlener niet in kennis heeft gesteld.


5. De verkoper/dienstverlener wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich mocht voordoen na de dag waarop de wettelijk, reglementair of conventioneel vastgestelde termijn voor het onderzoek is verstreken, of ingeval de opdrachtgever na het onderzoek aan de installaties of voorwerpen herstellingen heeft uitgevoerd of laten uitvoeren zonder nieuw onderzoek.


6. Eventuele vertraging in de uitvoering van de opdracht of bij onmogelijkheid van de verkoper/dienstverlener het onderzoek op het afgesproken tijdstip te verrichten, is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of tot het vorderen van schadevergoeding.


7. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, nodig voor de uitvoering van de opdracht, mogen door de verkoper/dienstverlener gekopieerd en bewaard worden; de verkoper/dienstverlener verbindt zich deze niet uit handen te geven of mede te delen aan onbevoegde derden, tenzij met de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, en de persoonlijke of geheime aard ervan te bewaren. Evenwel, indien wettelijk verplicht, zal de verkoper/dienstverlener vertrouwelijke informatie overmaken aan de toezicht houdende instantie indien zij daarom verzoekt. Behoudens wettelijk verboden, zal de verkoper/dienstverlener de klant vooraf op de hoogte brengen van de geleverde informatie.


8. De prijzen van de door de verkoper/dienstverlener te leveren prestaties zijn exclusief BTW of andere belastingen of taksen, en valt steeds ten laste van de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, geven aanleiding tot een toeslag :

  • - van 50 %, prestaties uitgevoerd op weekdagen tussen 20:00 uur ‘s avonds en 06:00 uur ’s morgens en op zaterdag;
  • - van 100 %, prestaties uitgevoerd op zon- en feestdagen.


Bijkomende prestaties en onkosten die door welke reden dan ook toe te schrijven zijn aan de opdrachtgever, worden berekend aan de voorwaarden die op het ogenblik van uitvoering van kracht zijn en als dusdanig gefactureerd. de verkoper/dienstverlener herziet haar algemene tarieven jaarlijks per 1 januari. de verkoper/dienstverlener is gerechtigd de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarieven te verhogen met het percentage waarmee haar algemene tarieven per die datum worden verhoogd. de verkoper/dienstverlener zal de opdrachtgever zo tijdig mogelijk mededeling doen van een tariefverhoging. Indien tijdens de duur van de door de verkoper/dienstverlener met de opdrachtgever gesloten overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en anderen arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is de verkoper/dienstverlener gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. de verkoper/dienstverlener is ten allen tijde gerechtigd een voorschot te vragen van de opdrachtgever ter dekking van allerhande door haar voor te schieten en of voorgeschoten taksen, rechten en andere bedragen betaalbaar voor de uitgifte van haar facturen. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling van de verkoper/dienstverlener via elektronische post of per telefax kunnen verzonden worden naar het e-mail adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Tussen partijen geldt een verzendingsbericht waaruit blijkt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling op voormelde wijze werden afgeleverd als een voldoende bewijs. Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt eender welke factuur of aanmaning van de verkoper/dienstverlener, geacht ontvangen te zijn vijf dagen na de factuur – of aanmaningsdatum. Bovendien laat het inboeken van facturen bij de verkoper/dienstverlener toe te vermoeden dat deze facturen verzonden werden. Voor de aflevering van een kopie van een verzonden factuur of enig ander document, is de verkoper/dienstverlener gerechtigd om € 25,00 per kopie aan te rekenen. Eensluidend verklaarde afschriften van de boekhouding van de verkoper/dienstverlener evenals alle op die basis afgeleverde rekeningoverzichten en afrekeningen gelden tussen partijen als een voldoende bewijs van de sommen waartoe de opdrachtgever tegenover de verkoper/dienstverlener gehouden is, behoudens tegenbewijs.


9. Alle aan de verkoper/dienstverlener verschuldigde bedragen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper/dienstverlener binnen de 30 dagen vanaf de datum van de factuur. tenzij er voorafgaandelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Ongeacht welke betaaltermijn van toepassing is, zijn alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, steeds netto betaalbaar zonder korting. Alle inningkosten vallen ten laste van de Klant Elke betaling wordt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek eerst toegerekend op de kosten, vervolgens op de intresten en tenslotte op de hoofdsom ; bij betaling na de vervaldag volstaat de betaling van de loutere hoofdsom NIET om de schuld te vereffenen. Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet contant dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, heeft de verkoper/dienstverlener van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling recht op een intrest aan de rentevoet zoals bepaald conform artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties vermeerderd met 2%, met een minimum van 12% per jaar, vanaf de vervaldag tot op de dag van integrale betaling ; deze maandelijkse intrest is volledig verschuldigd voor elke nieuwe kalendermaand die een aanvang heeft genomen. Indien de opdrachtgever een consument is en de verkoper/dienstverlener haar betalingsverplichting jegens de opdrachtgever-consument niet nakomt, is de verkoper/dienstverlener aan de opdrachtgever-consument een gelijkwaardige interest verschuldigd. In geval van wanbetaling, welke blijkt uit de loutere overschrijding der betalingstermijnen, is de opdrachtgever bovenop de in de voormelde paragraaf bepaalde intrest eveneens gehouden tot een conventionele onverminderbare schadevergoeding ter dekking van de administratieve kosten, andere dan het renteverlies, zoals o.m. kosten van administratie, personeel, etc., die gelijk is aan 15 % van elk onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 75,00 en dit zonder dat de verkoper/dienstverlener het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. Indien de opdrachtgever een consument is en de verkoper/dienstverlener haar betalingsverplichting jegens de opdrachtgever-consument niet nakomt, is de verkoper/dienstverlener aan de opdrachtgever-consument een gelijkwaardige schadevergoeding verschuldigd. Bij laattijdige betaling is de verkoper/dienstverlener tevens gerechtigd om haar verbintenissen of verdere prestaties/onderzoeken op te schorten, in welk geval ze elke aansprakelijkheid afwijst voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die uit de opschorting voor de klant of gelijk welke derde of betrokkene ook mocht voortspruiten. Bovendien kan de verkoper/dienstverlener alsdan een aangegaan specifiek contract als ontbonden beschouwen met onmiddellijke rechtsgevolgen. Alle kosten die verbonden zijn aan het afdwingen van de betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden integraal doorgerekend aan de in gebreke blijvende opdrachtgever. De (gedeeltelijke) niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen of alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Het staat de verkoper/dienstverlener vrij om de inning van haar (achterstallige) facturen over te dragen aan een derde partij, en dit zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling. Indien de verkoper/dienstverlener daartoe overgaat, kan de opdrachtgever enkel nog bevrijdend betalen op rekening van de derde partij. De verschillende schuldvorderingen van de verkoper/dienstverlener ten laste van de opdrachtgever, zelfs wanneer zij betrekking hebben op verschillende verzendingen en op goederen die niet meer in haar bezit zijn, maken een enige en ondeelbare schuldvordering uit waarvoor de verkoper/dienstverlener alle verhaal, rechten en voorrechten zal mogen uitoefenen, die haar door de wet en door onderhavige voorwaarden zijn toegekend. De verschillende schuldvorderingen van de verkoper/dienstverlener ten laste van de opdrachtgever, zelfs wanneer zij betrekking hebben op verschillende prestaties, maken een enige en ondeelbare schuldvordering uit waarvoor de verkoper/dienstverlener alle verhaal, rechten en voorrechten zal mogen uitoefenen, die haar door de wet en door onderhavige voorwaarden zijn toegekend. Benevens het hierboven bepaalde komen partijen hierbij uitdrukkelijk overeen dat alle goederen, documenten en gelden, die de verkoper/dienstverlener onder zich heeft, haar tot onderpand strekken voor alle vorderingen, die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of van de eigenaar van de goederen. Deze pandgeving wordt beheerst door de regelen van het handelspand. Deze waarborg komt de verkoper/dienstverlener toe welke ook de juridische hoedanigheid is in dewelke zij handelt. De schuldvordering van de verkoper/dienstverlener voortvloeiende uit de overeenkomst kan gecompenseerd worden met de sommen die de verkoper/dienstverlener ongeacht uit welken hoofde aan de opdrachtgever zou verschuldigd zijn. Tot zekerheid van de volledige nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst, geeft de opdrachtgever al zijn huidige en toekomstige handelsvorderingen op derden aan de verkoper/dienstverlener in pand. Dit pand strekt tevens tot zekerheid van alle sommen die de opdrachtgever, nu of in de toekomst, al dan niet samen met anderen, aan de verkoper/dienstverlener verschuldigd is of zal worden. de verkoper/dienstverlener is ertoe gerechtigd om op kosten van de opdrachtgever alles te doen om dit pand aan derden tegen te werpen. Ten gevolge van deze verpanding ontzegt de opdrachtgever zich het recht zowel elke vordering waarvan hij titularis is, te vervreemden als deze ten gunste van derden met om het even welke last te bezwaren zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper/dienstverlener. De opdrachtgever verbindt zich ertoe op het eerste verzoek van de verkoper/dienstverlener alle nodige gegevens betreffende de identiteit van zijn schuldenaars te verschaffen en de titels en documenten houdende vaststelling van voormelde verpande vorderingen aan de verkoper/dienstverlener te bezorgen.


10. Ingeval de opdrachtgever de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, of de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreekt, zijn volgende annulatievoorwaarden van kracht:

  • - meer dan 5 werkdagen voor de geplande afspraak, wordt er geen kost aangerekend.
  • - meer dan 48 uur voor de geplande afspraak ongeacht de reden, wordt als administratieve kost een verplaatsingsvergoeding aangerekend.
  • - minder dan 48 uur voor de geplande afspraak, wordt de helft van de voorziene prijs (incl.verplaatsingsvergoeding) aangerekend.
  • - zonder verwittigen of indien u niet aanwezig bent op de geplande afspraak, wordt de totale voorziene prijs (incl.verplaatsingsvergoeding) aangerekend.


Onze prijzen worden op voorhand gecommuniceerd of kunnen op verzoek worden medegedeeld. Onze prijzen zijn mogelijk jaarlijks onderhevig aan indexaanpassingen, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe grond mocht bestaan.


11. Klachten met betrekking tot de facturen worden 8 dagen na hun datum niet meer aanvaard, terwijl klachten in verband met de onderzochte installaties en voorwerpen moeten worden ingediend uiterlijk binnen de maand na het controleverslag. Zij moeten schriftelijk bij aangetekende brief en niet per fax gebeuren. Klachten schorsen de betalingsverbintenissen niet op.


12. De sedert meer dan zes maanden gedane prijsofferten of gemaakte prijslijsten worden als louter indicatief beschouwd en verbinden aldus de verkoper/dienstverlener niet, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Zolang de offerte niet is aanvaard, reserveert de verkoper/dienstverlener zich het recht deze te herzien.


13. De keuringsverslagen worden overgemaakt na volledige betaling van de factuur.


14. De opdrachtgever wordt vermoed de afnemer van de diensten van de verkoper/dienstverlener te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders opgegeven en met akkoord van de uiteindelijke afnemer.


15. Alle rechtsbetrekkingen tussen de verkoper/dienstverlener en haar opdrachtgever of rechthebbenden zullen met toepassing der onderhavige voorwaarden beslecht worden volgens Belgisch recht. Geen enkele afstand noch wijziging van deze rechten is mogelijk dan bij een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst ; de gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van enig recht noch de vertraging in dergelijke uitoefening noch enige andere handeling of nalaten kan als enige afstand, opschorting of wijziging van enig recht worden geïnterpreteerd of daarmee gelijkgesteld. De rechten die de verkoper/dienstverlener uit deze Overeenkomst kan putten zijn cumulatief ten overstaan van de toepasselijke wetgeving en het gemeen recht en kunnen uitgeoefend worden zo vaak als de verkoper/dienstverlener zulks nodig acht. Alle geschillen betreffende de betaling en de uitgevoerde reglementaire onderzoeken en andere prestaties of overeenkomsten die tussen partijen mochten ontstaan, zullen, naargelang van de waarde van het geschil, onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde rechtbank te Antwerpen of van de Vrederechter van het zesde gerechtelijk kanton te Antwerpen. Het staat de verkoper/dienstverlener echter steeds vrij om het geschil aanhangig maken bij elke andere bevoegde rechtbank ratione loci, indien de verkoper/dienstverlener zulks opportuun acht. Zonder afbreuk te kunnen doen aan enige voorgaande bepaling, doen de partijen voor welkdanige betekening en/of kennisgeving, keuze van woonplaats, de verkoper/dienstverlener op haar maatschappelijke zetel, de opdrachtgever in de woonplaats of zetel aangeduid in het contract, of bij gebreke daaraan, in de bestelbon waarnaar alle briefwisseling geldig wordt verzonden. de verkoper/dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele schade tengevolge van de niet of de niet tijdige mededeling door de opdrachtgever van zijn adreswijziging. Indien de verkoper/dienstverlener zelf kosten moet blootstellen om de nieuwe woonplaats of de nieuwe zetel van de opdrachtgever op te sporen, is de verkoper/dienstverlener gerechtigd deze kosten, verhoogd met een administratiekost van € 30,00 integraal door te rekenen aan de in gebreke blijvende opdrachtgever.


Opgemaakt op 1/11/2019

 

Scroll to Top